VanGodenEnMensen

(Nieuws) Over religie en filosofie door Paul Delfgaauw

Koran: ‘Geloof neemt toe door tegenstand’


In de grote steden van de moslimwereld klinken van de minaretten welkomstgroeten en koranverzen als de Ramadan begint. Tussen die minaretten hangen welkomstspandoeken. Ieders oren werken verschillend. Voor mensen die het zo willen horen, worden we welkom geheten in een tijd en een plaats waarin we even mogen onthaasten en bezinnen. Mensen zitten op hun balkons om de vasten te verbreken en men voelt verbondenheid. Eén stad, luisterend naar één azân…

Toch werden door de PVV kamervragen gesteld. Wat gaat dat kosten? De vaste ‘islambash’-websites gaan steeds verder in hun onverbiddelijke en meedogenloze minachting van religie in het algemeen. En in het bijzonder islam en moslimgebruiken. Wat dat de samenleving gaat kosten? (Nieuwemoskee.nl)

De PVV denkt meer in de termen van ‘Ramme dan!’, dan Ramadan. Jammer, ook dit moet de PVV weer kapot maken. De islam in een kwaad daglicht stellen, daar is de PVV nog steeds goed in. Zoals de waard is… Wat kost het de gemeenschap op de lange duur, deze negatieve, destructieve invloed van de PVV op de islam en de Nederlandse samenleving?

Volgens politiewoordvoerder Bernhard Jens zet de politie al jaren extra politie in tijdens de Ramadan. Dat zit hem in het feit dat mensen langer en wat later op straat zijn waardoor de diensten verschuiven. Hij benadrukt echter dat tijdens de Ramadan de criminaliteit niet toeneemt: ‘De cijfers tonen aan dat dat gewoon NIET het geval is,’ aldus Jens. (Funx.nl)

Een aardig artikel op nieuwemoskee.nl over de Ramadan, waaruit ik in mijn aanhef citeer. Met vrolijke cartoons als vriendelijk tegenwicht tegen de ‘islambash’ van de PVV; over de twee vuren waartussen moslims zitten. De meeste moslims zijn helemaal geen moslims volgens de salafisten en volgens de PVV zijn ze veel te islamitisch… ‘De nunance is vaak ver te zoeken,’ aldus Abdulwahid van Bommel, docent geestelijke verzorging en lid van het blogteam van Nieuwemoskee.

De Koran zegt bijvoorbeeld dat de mens is geschapen om moeilijkheden te overwinnen (90:4). De Koran verklaart dat geloof juist toeneemt door tegenstand: “En toen de mensen tegen hen zeiden: ‘De mensen hebben zich tegen u verzameld, kijk uit en wees beducht’ – vermeerderde dit hun geloof. Zij antwoordden: ‘Allah is ons genoeg en Hij is een uitstekende Beschermer!’” (3:173).

Voor veel moslims is het verbreken van de vasten een kwestie van een heel lange sigaret van zonsondergang tot zonsopgang:

Zie: Welkom O maand Ramadan! (Abdulwahid van Bommel – nieuwemoskee.nl)

Abdulwahid van Bommel zegt dat hij in 1967 door de Schepper de Islam is binnen geloodst, of moslim werd. Daarmee beroept hij zich dus op een al dan niet voor iedereen toegankelijke openbaring van buitenaf, maar zeer zeker ook op een ‘innerlijke stem’; eigen geweten, gevoel of esoterie. En veel minder op culturele tradities, omdat hij niet in een moslimcultuur is opgegroeid. Openbaring – in zijn geval: de Koran – is voor hem een bron van inspiratie en niet een bundel voorschriften of een wetboek van strafrecht.

Gearchiveerd onder:politiek, religie,

About

Wat ze zeiden

Kierkegaard:
Mensen eisen vrijheid van meningsuiting als compensatie voor de vrijheid van denken waar ze zelden gebruik van maken.


Spinoza:
Al wat is, is in God, en niets kan zonder God zijn, noch begrepen worden


Friedrich Nietzsche:
You have your way, I have my way. As for the right way, the correct way, and the only way, it does not exists.


Arthur Schopenhauer:
De waarheid maakt drie stadia door. In eerste instantie wordt ze belachelijk gemaakt. Vervolgens wordt ze te vuur en te zwaard bestreden. Daarna wordt ze geaccepteerd en als vanzelfsprekend beschouwd.


Jean-Jacques Suurmond:
Is God uit de kooi van de kerk gevlogen?


Lord Jonathan Henry Sacks:
Wetenschap neemt dingen uit elkaar om te zien hoe ze werken. Religie brengt dingen samen om te zien wat ze bedoelen.


Morgan Freeman:
We gaan God niet leren kennen. Zijn naam is onbekend. Zijn gezicht is onbekend. De realiteit van God is dat je gelooft.


Mohamed Ajouaou:
Het geweld zit 'm niet in de conceptie van God, niet in de Koran, maar in bepaalde groepen mensen met een ideologie.


Edward van der Kaaij:
Als ik mijzelf moet labelen dan staat er op het kaartje dat ik een seculiere gelovige ben en een christelijke atheïst.


John Kerry:
Ga religiewetenschap studeren!


Martin Heidegger:
Aleen een God kan ons nog redden.


Einstein:
Ik geloof in de God van Spinoza, die zich in de wetmatige harmonie van alles wat is, openbaart. En niet in de God die zich met lotswendingen en handelingen van de mensen afgeeft.


Lao-Tse:
Een pad ontstaat door er op te lopen.


Rumi:
When you do things from your soul, you feel a river moving in you, a joy.


Rutger Kopland:
Wie wat vindt, heeft slecht gezocht.


Rumi:
Ver voorbij ideeën over goed en fout is een plek - ik ontmoet jou daar.


John Steinbeck:
Er kwam geen einde aan, er was geen grens aan de toekomst. En dan zal een mens zijn geluk niet meer op kunnen.


Friedrich Nietzsche:
En degenen die dansten, werden voor gek geklaard door degenen die de muziek niet hoorden.


Anselmus van Canterbury:
God is datgene waarboven niets groter (volmaakter, perfecter) gedacht kan worden.


De Boeddha zou ooit gezegd hebben:
Je moet niet ergens in geloven omdat iemand het gezegd heeft, zelfs niet als ik het was, als het niet overeenstemt met je eigen opvattingen en je eigen gezonde verstand.

Paul Tillich:
Vertel me over de God waar je niet in gelooft. De kans is groot dat ik ook niet in die God geloof.

Werner Heisenberg:
De eerste slok uit de beker der natuurwetenschap maakt atheïstisch, maar op de bodem wacht God.

Meister Eckhart:
Het eigenlijke leeft in het binnenste van de ziel. Daar zijn alle dingen voor jou tegenwoordig, innerlijk levend en zoekend en op hun best en in hun zuiverste vorm. Waarom bespeur je daar niets van? Omdat je er niet thuis bent.

Emanuel Rutten:
Gesteld tegenover het numineuze mysterie dat het leven is, is een religieuze grondhouding de enige adequate.

Ronald Dworkin:
Religie is een diepgeworteld, stellig en allesomvattend wereldbeeld: het stelt dat een inherente, objectieve waarde alles overstijgt, dat de wereld en zijn schepselen ontzagwekkend zijn, dat het menselijk leven zin heeft en het universum orde heeft.

Stephen Hawking:
Zodra ik de kat van Schrödinger zie, grijp ik naar mijn geweer.

Raimon Panikkar:
Als je niet in God gelooft, kun je niet in jezelf geloven.

Confucius:
Alle mensen zijn hetzelfde. Het zijn slechts hun gebruiken die verschillen.

Arthur Schopenhauer:
Het denken begint, waar het rekenen ophoudt.

André Gide:
Geloof degenen die waarheid zoeken; twijfel aan degenen die haar hebben gevonden.

Godfried Bomans:
Geloven en weten zijn als twee rails die evenwijdig lopen en elkaar nooit ontmoeten, behalve bij het kind.

Karl Rahner:
Dogma’s zijn als straatlantaarns. Ze verlichten de weg, maar alleen dronkaards grijpen zich eraan vast.

Emanuel Rutten:
God is een noodzakelijk bestaand immaterieel persoon, ontwerper en schepper van de kosmos, het zijn zelf en als zodanig de grond van alle zijnden, de locus van objectieve morele waarden en verplichtingen, goed en rechtvaardig, transgressief, mysterium tremenda majestas et fascinans, ten diepste liefde, agape, eros en philia, geïncarneerd in Jezus van Nazareth, gekruisigd en opgestaan.

Tao van Poeh:
'Konijn is knap,' zei Poeh bedachtzaam. 'Ja,' zei Knorretje, 'Konijn is knap.' 'En hij heeft Hersens.' 'Ja,' zei Knorretje, 'Konijn heeft Hersens.' Er was een lange stilte. 'Ik denk,' zei Poeh, 'dat dat is waarom hij nooit iets begrijpt.'

De Boeddha:
Het is belangrijk om goede gedachten te hebben, want wij worden wat wij denken.

Albert Einstein:
De religie van de toekomst zal een kosmische religie zijn. Het zou een persoonlijke God moeten transcenderen, en dogma en theologie vermijden. Zowel het natuurlijke als het spirituele betreffende, zou het gebaseerd moeten zijn op een religieuze intuïtie, afkomstig van de ervaring van alle natuurlijke en spirituele dingen als een betekenisvolle eenheid. Het boeddhisme beantwoordt deze beschrijving. Als er een religie is die om zou kunnen gaan met de moderne wetenschappelijke behoeften, zou dat het boeddhisme zijn.

Joe Rapisarda:
Spirituality is the fundamentals of religions without the rules.

Kris Verburgh:
Het is ’s nachts donker, wat erop wijst dat het heelal niet oneindig oud kan zijn, mocht dat wel het geval zijn, dan zou de hemel iedere aardbewoner verblinden, omdat het licht van de ontelbare sterren ontelbaar veel jaren gehad heeft om de aarde te bereiken. Het heelal moet dus een begin hebben gehad.

Kris Verburgh:
Vroeger meenden we te begrijpen dat er enkel maar grenzen zijn aan wat we konden ontdekken, terwijl we juist moeten ontdekken dat er grenzen zijn aan wat we kunnen begrijpen.

Jan Riemersma:
Wie het bestaan van God uitsluit op rationele gronden, moet eigenlijk het volgende bewijzen: a. dat onze rationele denkwijze universeel is, b. dat religie niet te verenigen is met onze rationele denkwijze. - Het verbijsterende is dat filosofen zonder mankeren altijd de eerste stap overslaan. Vervolgens is het, vanzelfsprekend, niet moeilijk om aan te tonen dat God vermoedelijk niet bestaat.

Blaise Pascal:
De mens gaat de mens oneindig te boven.

Heino Falcke:
Ik wil Genesis niet één-op-één vertalen naar de sterrenkunde, maar zie wel de parallel van de evolutie van het universum. Dat fascineert mij. De mens is veel meer dan een zak moleculen; wij zien alleen materie, maar er zijn ook liefde, emotie en bedoeling.

Harry Mulisch:
Het enige waar de hemel iets aan heeft is het geloof van de mens. Aan kennis heeft de hemel niets.

Georges Bernanos:
Wat wij toeval noemen, is misschien de logica van God.

Johan Anthierens:
Theologen praten over God weet wat.

Charles L. Allen:
Hoe beter je God leert kennen, des te minder spanning je voelt en des te meer vrede je ervaart.

Eckhart:
Een vrije geest is er een die niet aan iets gebonden is en door niets wordt gestoord, die zich niet heeft verbonden aan een bepaalde manier van vereren of van zijn en die nergens zijn eigen belang in zoekt, maar altijd is doordrongen van Gods hoogstaande wil, die afstand heeft genomen van wat het zijne is.

Erasmus:
Het is verkeerd om als kinderen te blijven vasthouden aan de letter en niet op te groeien tot de vrijheid van de geest.

Carlos Castaneda:
Elk pad is maar een pad, en je doet jezelf noch iemand anders kwaad door het te laten vallen, als je hart je zegt dat te doen... Bekijk elk pad nauwkeurig en heel bewust. Probeer het uit, zo vaak als je dat nodig vindt. Stel jezelf, en alleen jezelf dan één vraag... heeft dit pad een hart? Zoja, dan is het een goed pad; zonee, dan is het niet te gebruiken.

Ad Verbrugge:
De moderne mens leeft nog in de warmte van een reeds ondergegane zon; wellicht begint nu iets van de kou voelbaar te worden -en daarmee iets van de noodzaak van een hernieuwde bezinning op religie.

Goethe:
Als het oog niet straalt, kan het de zon niet zien; was Gods kracht niet binnen in ons, niets goddelijks zou ons in vervoering brengen.

Marcus Aurelius: Het leven van een mens is wat zijn gedachten ervan maken.

Alain de Botton:
Een van de vergissingen van de westerse godsdiensten is, dat ze hebben verkondigd dat de mens zonder goddelijke hulp ongeneeslijk egoïstisch is.

Lao-Tse:
De grootste openbaring is de stilte.

Lao-Tse:
Alleen de liefde overwint, alleen de liefde behoudt, wanneer de hemel een mens wil behoeden vervult hij diens hart met liefde.

Georges Bernanos:
Wat wij toeval noemen, is misschien de logica van God.

Francis Bacon:
Weinig wetenschap verwijdert van God, veel wetenschap brengt tot Hem terug.

Categorieën

Stats

  • 318,366

Religie & Filosofie startpagina

Hoeveel micrometer beslaat een goede ingeving?

‘Als ook het actieve denken stoffelijk zou zijn, zoals Julien Offray de la Lamettrie en de moderne wetenschap ons leren, dan zouden die gedachten toch ook de kwaliteiten van de materie moeten hebben: lengte en gewicht. Dan zou het mogelijk moeten zijn om ze op een weegschaal te leggen en in een doosje op te bergen. Je moet ze dan ook kunnen invriezen. Maar zou een gedachte nog een gedachte zijn – zo kunnen we ons nu afvragen – als hij in een doosje in het vriesvak ligt? En zou er ook maar een wetenschapper zijn die serieus denkt dat je een meetlat langs een gedachte kunt leggen en kunt zien hoeveel micrometer een goede ingeving beslaat?’
(De mens een machine? Erno Eskens - Filosofie.nl 14-03-2016)

Gemeenschap

mei 2016
M D W D V Z Z
« Apr    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

… dus ik ben …

Mijn dichtbundel ‘Stiltegebied’

Voer je e-mailadres in om deze blog te volgen en om per e-mail meldingen over nieuwe berichten te ontvangen.

Doe mee met 124 andere volgers

Follow VanGodenEnMensen on WordPress.com
Volg

Ontvang elk nieuw bericht direct in je inbox.

Doe mee met 124 andere volgers

%d bloggers op de volgende wijze: